Huân chương 
Độc Lập Hạng Nhất

Huân chương 
Độc Lập Hạng Ba                    Huân chương 
Lao Động Hạng NhấtHuân chương 
Lao Động Hạng HaiHuân chương 
Lao Động Hạng Ba

 


  


Tỷ giá