Huân chương 
Độc Lập Hạng Nhất

Huân chương 
Độc Lập Hạng Ba



                    



Huân chương 
Lao Động Hạng Nhất



Huân chương 
Lao Động Hạng Hai



Huân chương 
Lao Động Hạng Ba

 


  


Tỷ giá