Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cowaelmiccomvn/public_html/vendor/HTMLPurifier/Encoder.php on line 157

Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày 06 tháng 6 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng ( COWAELMIC )

đã được tổ chức tại Trụ sở 198 Nguyễn Tuân, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 COWAELMIC đã:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2023

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và 2023

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm tài chính 2023;

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

-Thông qua Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính, lợi nhuận, cổ tức năm 2024

- Thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh BĐS một số dự án có Tổng mức đầu tư dự kiến > 50% Tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2023

- Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

- Thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

- Thông qua việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp.

- Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

 

TT

Danh sách thành viên HĐQT

Chức danh

1

Vũ Hồng Minh

Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc

2

Vũ Việt Anh

Thành viên chuyên trách

3

Vũ Hồng Quân

Thành viên

 

 

TT

Danh sách thành viên BKS

Chức danh

1

Trương Thanh Vân

Trưởng Ban kiểm soát

2

Nguyễn Duy Thoan

Kiểm soát viên

3

Đào Phượng Linh

Kiểm soát viên

 

- Thông qua Quyết định mức thù lao và chi phí của HĐQT và BKS năm 2024

- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2024

 

( Thông tin chi tiết xin đọc tại NGHỊ QUYẾT HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 có đăng trên trang web của Công ty)

Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 COWAELMIC:

Tỷ giá
tổng cty cáp điều hòa Vilacela tổng cty pccc thép hp thep viet nhat